Home / Tag Archives: chuẩn mực mầm non

Tag Archives: chuẩn mực mầm non

Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục vào Đào tạo ban hành. Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22-01- 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non BỘ TRƯỞNG …

Chi tiết