Khai giảng lớp Văn thư HN tháng 9/12

Khai giảng lớp Văn thư HN tháng 9/12/2013 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của

Lịch học lớp Văn thư ngày 03/12/2023

Lịch học lớp Văn thư ngày 03/12/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ HCM tháng 9/2023

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ HCM tháng 9/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ HN Tháng 9/2023

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ HN Tháng 9/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối

Khai giảng lớp Văn thư Lưu trữ 7/8/2023

Khai giảng lớp Văn thư Lưu trữ 7/8/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 8/2023

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 8/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ 26/6/2023

Khai giảng lớp Văn thư Lưu trữ 26/5/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các

Lịch học lớp Văn thư Lưu trữ tháng 6,7/2023

Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và

Khai giảng lớp Văn thư Lưu trữ 26/5/2023

Khai giảng lớp Văn thư Lưu trữ 26/5/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các

Mở lớp Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ ngày 07/5/2023

Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và

Lịch học các lớp Văn thư – Lưu trữ tháng 4/2023

Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và

Lịch học các lớp Văn thư – Lưu trữ tháng 3-2023

Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và