Lịch học lớp Văn thư HCM 22/4/2024

Lịch học lớp Văn thư HCM 22/4/2024 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông

Lịch học lớp Văn thư Hà Nội tháng 5/2024

Lịch học lớp Văn thư Hà Nội tháng 5/2024 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu

Khai giảng lớp Văn thư HN tháng 9/12

Khai giảng lớp Văn thư HN tháng 9/12/2013 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các

Lịch học lớp Văn thư ngày 03/12/2023

Lịch học lớp Văn thư ngày 03/12/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch

Lịch học lớp Văn thư HN tháng 11/2023

Lịch học lớp Văn thư HN tháng 11/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các

Khai giảng lớp Văn thư ngày 27/10/2023

Khai giảng lớp Văn thư ngày 27/10/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch

Mở lớp Văn thư lưu trữ HCM ngày 29/9/2023

Mở lớp Văn thư lưu trữ HCM ngày 29/9/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ HCM tháng 9/2023

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ HCM tháng 9/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ HN Tháng 9/2023

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ HN Tháng 9/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối

Khai giảng lớp Văn thư Lưu trữ 7/8/2023

Khai giảng lớp Văn thư Lưu trữ 7/8/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 8/2023

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 8/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ 26/6/2023

Khai giảng lớp Văn thư Lưu trữ 26/5/2023 Chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của Thông tư số: 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các