Nghiệp vụ khai hải quan

17,Tháng Tư, 2014 Bích Hảo 1

Chứng nhận khai hải quan là điều kiện để thi cấp chứng chỉ khai hải quan điện tử của tổng cục hải quan. Được phép của Tổng cục hải quan,