Nghiệp vụ thẩm định giá

15,Tháng Bảy, 2014 Bích Hảo 1

Đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ Thẩm định giá. Một trong những điều kiện để học viên được dự kỳ thi lấy Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ