Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG 

LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

*** ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Công chức lãnh đạo cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các đơn vị thuộc/trực thuộc: các bộ, ban, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ban, ngành thuộc, trực thuộc tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc huyện ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa, ban hoặc các đơn vị tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng.

*** MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Trang bị và cập nhật cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức chung về lãnh đạo, quản lý.

b) Bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng lãnh đạo, quản lý thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.

c) Góp phần xây dựng hành vi và thái độ làm việc phù hợp của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.

*** PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Phương pháp thiết kế chương trình qua các chuyên đề (mô-đun) đi từ kiến thức chung đến từng kỹ năng riêng trong lãnh đạo, quản lý của cấp phòng nhằm giúp học viên nắm được từ cái chung đến cái riêng, hiểu và vận dụng, áp dụng được các kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp phòng và thực tế công tác.

*** CHỨNG CHỈ CUỐI KHÓA:

Học viên học đủ các phần kiến thức và kỹ năng theo quy định của chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.

Mẫu chứng chỉ Lãnh đạo, quản lý cấp phòng

*** HỌC PHÍ KHÓA HỌC: 

2.500.000đ/ 01 người/ 01 khóa học.

*** HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC:

  • Đơn đăng ký  (theo mẫu)
  • 03 ảnh 3x4cm (chụp không quá 6 tháng);
  • 01 CMND/ CCCD photo

*** CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

a) Chương trình gồm 9 chuyên đề giảng dạy, 3 chuyên đề báo cáo và viết tiểu luận cuối khóa, bao gồm 3 phần:

– Phần I: Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng, gồm 9 chuyên đề giảng dạy;

– Phần II: Báo cáo kinh nghiệm thực tế, lựa chọn 3 trong 5 đề tài cho trước;

– Phần III: Khai giảng, bế giảng, khảo sát chương trình và viết tiểu luận.

b) Thời gian bồi dưỡng:

– Thời gian của toàn bộ chương trình là 160 tiết, trong đó:

STT

Hoạt động

Số tiết

1.

Lý thuyết

40

2.

Thảo luận, thực hành

68

3.

Chuyên đề báo cáo

24

4.

Ôn tập, kiểm tra (01 lần)

8

5.

Hướng dẫn viết tiểu luận

4

6.

Viết tiểu luận

12

7.

Khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình, tổ chức giảng dạy

1

8.

Khai giảng, bế giảng, trao chứng chỉ

3

Tổng số

160

2. Cấu trúc chương trình

Phần I

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

STT

Chuyên đề, hoạt động

Số tiết

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

1.

Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng

12

4

8

2.

Kỹ năng lập kế hoạch

12

4

8

3.

Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch

16

8

8

4.

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự

12

4

8

5.

Kỹ năng áp dụng pháp luật

8

4

4

6.

Kỹ năng ra quyết định

12

4

8

7.

Kỹ năng tham mưu

12

4

8

8.

Kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện

12

4

8

9.

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông

12

4

8

Ôn tập

4

Kiểm tra

4

Tổng

116

40

68

Phần II

BÁO CÁO KINH NGHIỆM THỰC TẾ

STT

Chuyên đề, hoạt động

Số tiết

10.

Chuyên đề báo cáo 1

(lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây):

8

11.

Chuyên đề báo cáo 2

(lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây):

8

12.

Chuyên đề báo cáo 3

(lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây):

8

Danh mục các chuyên đề lựa chọn:

1. Kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý của cấp phòng ở trung ương, địa phương và trên thế giới

2. Cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng

3. Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0

4. Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

5. Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công

Tổng

24

Phần III

KHAI GIẢNG, BẾ GIẢNG, KHẢO SÁT VÀ VIẾT TIỂU LUẬN

Stt

Hoạt động

Số tiết

1.

Khai giảng

1

2.

Khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình, tổ chức giảng dạy

1

3.

Hướng dẫn viết tiểu luận

4

4.

Viết tiểu luận

12

5.

Bế giảng, trao chứng chỉ

2

Tổng số

20

*** HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA

1. Mục đích

a) Là phần thu hoạch kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ chương trình đào tạo, bồi dưỡng 4 tuần cho lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

b) Giúp đánh giá mức độ kết quả học viên đã đạt được qua chương trình (kiến thức, kỹ năng và hành vi thái độ).

c) Chỉ ra được khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng đã thu nhận được vào thực tiễn tại vị trí công tác của lãnh đạo phòng.

2. Yêu cầu

a) Học viên cần viết 01 tiểu luận hoàn chỉnh về một tình huống lãnh đạo, quản lý của cấp phòng xảy ra trong thực tế. Thông qua những kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ khóa học yêu cầu học viên phải phân tích, đánh giá, đưa ra phương hướng xử lý giải quyết tình huống và đề xuất các kiến nghị để vận dụng vào thực tiễn tại vị trí công tác của lãnh đạo cấp phòng.

b) Thông báo yêu cầu cho học viên khi bắt đầu khóa học.

3. Hướng dẫn

a) Độ dài: Tối thiểu 10 trang A4 (không kể trang bìa, phần tham khảo và phụ lục), sử dụng phông chữ Time New Roman, khổ chữ 14, cách dòng 1,5.

b) Cấu trúc: Do học viên thiết kế và biên soạn phù hợp với nội dung hoặc do gợi ý, hướng dẫn của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

c) Văn phong, cách viết: Có phân tích và đánh giá, ý kiến nêu ra cần có số liệu minh chứng rõ ràng.

4. Đánh giá

Bài tiểu luận chấm theo thang điểm 10, điểm đạt là từ điểm 5 trở lên.

 

 

Bình luận bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.