Danh sách đủ điều kiện dự thi lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 5-2018

Danh sách đủ điều kiện dự thi lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 5-2018

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI LỚP

KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

THÁNG 5-2018

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH NƠI SINH
1 Phạm Thùy Linh 20.8.1991 Hà Nội
2 Nguyễn T Thùy Dương 28.03.1996 Hà Tây
3 Nguyễn Thị Duyên 15.6.1984 Hà Nam
4 Bùi Thị Niên 08/6/1995 Nam Định
5 Luyện Thị Thu Thủy 01.04.1987 Hải Dương
6 Trần Thị Mai 01.10.1989 Lào Cai
7 Lê Thị Thoa 23.3.1978 Thanh Hóa
8 Hoàng Thị Hiên 04/7/1983 Bắc Kan
9 Lê Thị Chi Lan 13.8.1981 Hà Nội
10 Nguyễn Thị Thùy Dương 12.4.1990 Nghệ An
11 Trần Thị Toan 12.9.1981 Yên Bái
12 Phạm Thị Ngọc Linh 19.02.1992 Bắc Kạn
13 Hoàng Văn Toàn 09/9/1980 Hà Nội
14 Trịnh Thị Ngọc Thảo 13/03/1995 Nha Trang
15 Đoàn Thị Ngân 10/11/1984 Hải Dương
16 Vũ Thanh Lam 30/10/1992 Quảng Ninh

Danh sách gồm 16 học viên.