Danh sách dự thi lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tháng 3-2018

Danh sách đủ điều kiện dự thi lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tháng 3-2018

DANH SÁCH DỰ THI

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

THÁNG 3/2018

HỌ TÊN NGÀY SINH NGUYÊN QUÁN
Nguyễn Thị Thu Hà 15/8/1994 Hà Nội
Tạ Quỳnh Liên 19/9/1992 Hà Nội
Nguyễn Tuấn Vũ 03/4/1992 Hải Dương
Nguyễn Văn Đại 23/12/1979 Hải Dương
Nguyễn Thúc Phong 09/5/1990 Hải Dương
Mai Thanh Sơn 11/7/1974 Thái Nguyên
Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/9/1986 Hải Dương
Nguyễn Đức Sơn 22/1/1985 Hải Dương
Phạm Trung Hưng 10/5/1979 Hải Dương
Đặng Hoàng Thuấn 10/12/1989 Hải Dương
Đỗ Văn Nhật 28/7/1970 Hải Dương
Nguyễn Văn Tới 15/9/1983 Hải Dương
Phạm Thành Luân 18/3/1987 Hải Dương
Đỗ Đức Hưng 12/2/1971 Hưng Yên
Nguyễn Tuấn Anh 28/6/1991 Hải Dương
Nguyễn Văn Quân 26/9/1991 Hải Dương
Phạm Tất Khiêm 23/6/1989 Hải Dương
Trần Văn Hoàn 12/7/1987 Hải Dương
Phạm Anh Thứ 02/8/1987 Hải Dương
Nguyễn Đức Vĩnh 22/8/1987 Hải Dương
Hà Thành Được 19/6/1990 Hải Dương
Chu Hải Đại 08/2/1972 Hưng Yên
Nguyễn Văn Anh 10/6/1962 Hưng Yên
Nguyễn Đình Lập 16/8/1991 Hải Dương