Khai giảng lớp NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC ngày 7/12/2020 tại 3 miền

Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định

Mở lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tháng 19/10/2020

Mở lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tháng 19/10/2020. Kết thúc khóa học, học

Khai giảng lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tháng 6-2020

Khai giảng lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tháng 6-2020. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng QĐ của BGD, có giá trị trên toàn quốc. THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU

Mở lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tháng 3-2020

Mở lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tháng 3-2020. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng QĐ của BGD, có giá trị trên toàn quốc. THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 3-2020

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 3-2020. Lớp học giờ hành chính các ngày trong tuần. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có giá trị trên toàn quốc. KẾ HOẠCH

Điểm lớp Tư vấn du học khóa tháng 12-2019

Điểm lớp Tư vấn du học khóa tháng 12-2019    

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 12-2019

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 12-2019. Lớp học giờ hành chính các ngày trong tuần. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có giá trị trên toàn quốc. KẾ HOẠCH

TB mở lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tháng 12-2019

TB mở lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tháng 12-2019. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng QĐ của BGD, có giá trị trên toàn quốc. THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 10-2019 tại HN

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 10-2019 tại HN.  Lớp học giờ hành chính các ngày trong tuần. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có giá trị trên toàn quốc.

Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT về việc ban hành chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ Tư vấn du học

Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT về việc ban hành chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ Tư vấn du học BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Số:  29 /2013/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội,

Điểm lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học khóa tháng 8-2019

Thông báo: Điểm lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học khóa tháng 8-2019. Khóa học diễn ra từ ngày 06/08/2019 đến hết ngày 15/08/2019.    

Mở lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tại HN, HCM tháng 10-2019

Mở lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tại HN, HCM tháng 9-2019. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng QĐ của BGD, có giá trị trên toàn quốc. THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ