Lịch học lớp giảng viên ĐH, CĐ K06

Lịch học lớp giảng viên ĐH, CĐ K06

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP GIẢNG VIÊN KHÓA K06

THỜI GIAN: 5/2014 đến tháng 7/ 2014

STT Học phần Số tín chỉ Thời gian Giảng viên
1 Lí luận dạy học đại học 3 Ngày Thứ 7, Ngày CN (31/5/2014 – 1/6/2014)Ngày thứ 7 (7/6/2014) PGS.TS. Phan Thanh Long
2 Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam 1 Ngày thứ CN (8/6/2014) PGS.TS. Phan Thanh Long
3 Tâm lý học đại cương 2 Ngày thứ 7, Ngày CN (14/6/2014 – 15/6/2014) TS. Lê Minh Nguyệt
4 Đánh giá trong giáo dục 2 Ngày thứ 7, Ngày CN (21/6/2014 – 22/6/2014) TS. Vũ Lệ Hoa
5 Giáo dục học đại cương 3 Ngày thứ 7, ngày CN, (28/6/2014 – 29/6/2014)Ngày thứ 7 (5/7/2014) Th.S. Trương Thị Hoa
6 Nâng cao Chất lượng tự học 1 ngày CN (6/7)
7 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo 2 Ngày thứ 7, ngày CN (12/7/2014 – 13/7/2014) TS. Vũ Thị Sơn
Tâm lí học dạy học đại học 1 Ngày thứ 7 (19/7/2014) TS. Lê Minh Nguyệt
9 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 CN (20/7/2014) PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
10 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1 ngày Ngày thứ 7 (26/7/2014) TS. Vũ Thị Sơn
TỔNG 10 Dự kiến đầu tháng 8/2014 Dự kiến Thi các học phần

 

 

 

-->