Lịch học lớp Giảng viên K16

Lịch học lớp Giảng viên K16

STT Học phần Số tín chỉ Thời gian Giảng viên
1. Đánh giá trong giáo dục 2 Thứ bẩy (11.7.2015)Chủ nhật (12.7.2015) TS. Vũ Lệ Hoa
2. Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo 2 Thứ bẩy (18.7.2015)Chủ nhật (19.7.2015)

Thứ bẩy (25.7.2015)

TS. Phạm Minh Diệu
3. Giáo dục ĐH Thế giới và Việt Nam 1
4. Tâm lý học đại cương 2 Ngày 26/7/2015Ngày 1 và 2/8/2015 TS. Dương Thị Diệu Hoa
5. Tâm lí học dạy học đại học 1
6. Nâng cao Chất lượng tự học 2 ngày  sáng 8/9 (chiều 8/9 nghỉ) vàcả ngày 9/8/2015 PGS.TS. Đào Thị Oanh
7. Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 ngày Ngày 15 và 16/8/2015 TS. Nguyễn Thị Kim Dung
8. Giáo dục học đại cương 3 Ngày 22,23,29/8 TS. Trịnh Thúy Giang
9. Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 Chủ nhật (30.8.2015) PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
10. Lí luận dạy học đại học 3 Ngày 5,6,12/9 PGS.TS. Từ Đức Văn
  TỔNG     Dự kiến Thi các học phần