Lịch thi lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên tháng 12-2019

Lịch thi lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên tháng 12-2019. Lịch thi 02 ngày 28/12/2019 và 29/12/2019. Học viên đi thi mang theo chứng minh thư gốc để đối chiếu.

LỊCH THI LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

THÁNG 12 – 2019

STT Thời gian Thời lượng Học phần
Buổi sáng – Ngày 28.12.2019 (thứ 7)
1 7h30 – 8h30 60 phút Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo
2 8h45 – 9h45 60 phút Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam
3 10h00 – 11h00 60 phút Tâm lí học dạy học đại học
Buổi chiều – Ngày 28.12.2019 (thứ 7)
4 13h30-15h00 90 phút Giáo dục học đại cương
5 15h15 – 16h45 90 phút Lí luận dạy học đại học
Buổi sáng – Ngày 29.12.2019 (chủ nhật)
6 7h30 – 8h30 60 phút Tâm lí học đại cương
7 8h45 – 9h45 60 phút Nâng cao chất lượng tự học
8 10h00 – 11h00 60 phút Phương pháp NCKH
Buổi chiều – Ngày 29.12.2019 (chủ nhật)
9 13h30-14h30 60 phút Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
10 14h45 – 15h45 60 phút Đánh giá trong giáo dục đại học

 

Chú ý: Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút; Khi đi thi mang theo chứng minh thư gốc để đối chiếu khi vào phòng thi.

Học viên còn thiếu hồ sơ bổ sung tại văn phòng trung tâm.