Home / Tag Archives: lịch thi k09

Tag Archives: lịch thi k09

Lịch thi lớp NVSP Giảng viên K09

thông báo

Lịch thi lớp NVSP Giảng viên K09 Học viên nào muốn bảo lưu thì qua văn phòng làm thủ tục bảo lưu trước ngày 04/12/2014. Học viên nào không  làm thủ tục bảo lưu trung tâm không chịu trách nhiệm. Và học viên đó sẽ phải đăng ký học lại …

Chi tiết