Lịch thi lớp NVSP Giảng viên K09

Lịch thi lớp NVSP Giảng viên K09

Học viên nào muốn bảo lưu thì qua văn phòng làm thủ tục bảo lưu trước ngày 04/12/2014. Học viên nào không  làm thủ tục bảo lưu trung tâm không chịu trách nhiệm. Và học viên đó sẽ phải đăng ký học lại như học viên mới.

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 

KHÓA K09
STT Thời gian Thời lượng Học phần
  Buổi sáng – Ngày 6.12.2014 (thứ 7)
1 7h30 – 9h00 90 phút Lí luận dạy học đại học
2 9h05 – 10h05 60 phút Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam
3 10h10 – 11h10 60 phút Tâm lí học dạy học đại học
  Buổi chiều – Ngày 6.12.2014  (thứ 7)
4 13h00-14h00 60 phút Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo
5 14h05 – 15h05 60 phút Tâm lí học đại cương 
6 15h10 – 16h10 60 phút Nâng cao chất lượng tự học
7 16h15 – 17h15 60 phút Phương pháp NCKH
  Buổi sáng – Ngày 7.12.2014 (chủ nhật)
8 7h30 – 9h00 90 phút Giáo dục học đại cương
9 9h05 – 10h05 60 phút Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
10 10h10 – 11h10 60 phút Đánh giá trong giáo dục đại học
Chú ý: Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút; Khi đi thi mang theo chứng minh thư và thẻ học viên

 

-->