No Picture

Lịch thi lớp NVSP TC K11

14,Tháng Tám, 2014 Bích Hảo 3

Lịch thi lớp NVSP TC K11 THÔNG BÁO THI LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN/K11 Thi 07 Môn ( 02 ngày) Thứ 6 &Thứ 7,Ngày 15 + 16/08/2104