thông báo

Lịch thi lớp TCCN khóa K14

1,Tháng Mười Hai, 2014 Bích Hảo 0

Lịch thi lớp TCCN khóa K14 THÔNG BÁO LỊCH THI LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN/K14 Thi 07 Môn ( 02 ngày) Thứ 5 &Thứ 6,Ngày 11+ 12/12/2104