Cơ sở được cấp chứng chỉ Tin học theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

Danh sách các cơ sở được cấp chứng chỉ Tin học “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin” theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

1 – Viện Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc Gia Hà Nội

2- Trường Đại học Hòa Bình

3 – Trường trung cấp cộng đồng Hà Nội

4 – Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

5 – Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội

6 – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

7 – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

8 – Trung tâm đào tạo CNTT và truyền thông (Thuộc sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội)

9 – Công ty CP IIG  Việt Nam

10 – Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật thương mại số 1

11 – Trường Đại học Trưng Vương

XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ KINH PHÍ CÁC TRƯỜNG

Bình luận bài viết