Danh sách lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 8/2017

Danh sách lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 8/2017

DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

 (học từ  tháng 8 đến tháng 9/2017)

TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
7 Nguyễn Thị Lan Anh 02.5.1994 Nghệ An
2 Đặng Thị Duyên 14.3.1987 Hải Phòng
9 Lương Ngọc Giang 07.7.1996 Hưng Yên
8 Nguyễn Thị Thu 12.9.1990 Thanh Hóa
13 Trịnh Thị Phương Hoa 10.02.1984 Hà Nam
3 Phạm Thị Hương 23.10.1982 Hải Phòng
4 Lê Thị Thu Hường 05.9.1988 Hải Phòng
5 Hoàng Thị Khánh Ly 02.4.1991 Quảng Bình
10 Nguyễn Thị Thúy Nhật 01.7.1975 Hà Nội
1 Trần Thị Phương 13.6.1986 Tuyên Quang
12 Trần Thị Tình 27.01.1991 Hà Nội
14 Nguyễn Khánh Tùng 22.8.1990 Vĩnh Phúc
11 Phạm Thị Vân 16.03.1994 Hải Phòng
6 Trần Thị Xuân 20.02.1981 Quảng Bình
15 Vũ Thị Yên 20.11.1985 Tuyên Quang

Danh sách gồm 15 học viên