Lịch học lớp giảng viên ĐH, CĐ K07

Lịch học lớp giảng viên ĐH, CĐ K07. Thời gian từ tháng 07 đến tháng 09/2014.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP K07

THỜI GIAN: 7/2014 đến tháng 9/ 2014

 

STT Học phần Số tín chỉ Thời gian Giảng viên
1 Giáo dục học đại cương 3  12/7/201413/7/201419/7/2014 Th.S. Trương Thị Hoa
2 Tâm lí học dạy học đại học 1  20/7/2014 TS. Lê Minh Nguyệt
3 Đánh giá trong giáo dục 2  26/7/201427/7/2014 TS. Vũ Lệ Hoa
4 Lí luận dạy học đại học 3  2/8/20143/8/20149/8/2014 PGS.TS. Phan Thanh Long
5 Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam 1 10/8/2014 PGS.TS. Phan Thanh Long
6 Tâm lý học đại cương 2 23/8/201424/8/2014 TS. Lê Minh Nguyệt
7 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo 2 07/9/201413/9/2014 TS. Vũ Thị Sơn
8 Nâng cao Chất lượng tự học 1 ngày 16/8/2014 TS. Nguyễn Thị Liên
9 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1 ngày 17/8/2014
10 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 6/9/2014 PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
TỔNG 10 20,21/9 Dự kiến Thi các học phần

Quản lý lớp:  Mrs. Hảo ( )

 

 

 

-->