Lịch học lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tại HCM tháng 11-2018

Lịch học lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tại HCM tháng 11-2018. Cuối khóa học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục. Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học là điều kiện cần và đủ khi thành lập trung tâm tư vấn du học.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  22  tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Tại Hồ Chí Minh, tháng 11/2018

Số

TT

Lĩnh vực kiến thức

và tên chuyên đề

TS

tiết

Thời gian Giảng viên
* – Khai giảng;

– Sinh hoạt, tổ chức lớp học.

  8h00, 26/11/2018 Lãnh đạo Trường

Phòng ĐT

  NỘI DUNG BẮT BUỘC    
CĐ1- Bài 1 Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục 7 N: 26/11 TS. Nguyễn Văn Công
CĐ2- Bài 4 Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam 3
CĐ2 – Bài 6 Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài N: 27/11 ThS. Mai Hoàng Sang
CĐ2- Bài 8 Hội thảo 2 (HV viết bài thu hoạch)

Nộp vào ngày 29/11/2018

CĐ1- Bài 2 Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học 10 N: 28/11 TS. Phan Minh Phụng
CĐ1- Bài 3 Hội thảo 1 (HV viết bài thu hoạch)

Nộp vào ngày 29/11/2018

CĐ2- Bài 5 Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới 5 N: 29/11 TS. Lê Ngọc Thạch
CĐ2- Bài 7 Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài
CĐ3- Bài 10 Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học 5
CĐ3- Bài 9 Kỹ năng tư vấn du học 5 N: 30/11 ThS. Đoàn Thị Thùy Trang
CĐ3- Bài 12 Hội thảo 3 (HV viết bài thu hoạch)

Nộp vào ngày 03/12/2018

5
CĐ3- Bài 11 Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh

 

5 S: 01/12
  NỘI DUNG TỰ CHỌN

(chọn 2 trong 4 bài)

13 Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế 5 C: 01/12 ThS. Đoàn Thị Thùy Trang

 

14 Phát triển giáo dục quốc tế
15 Hồ sơ tài chính và thị thực du học 5 S: 02/12 ThS. Đoàn Thị Thùy Trang

 

16 Giải quyết tranh chấp
  THI CUỐI KHÓA

(HV phải đạt 3 bài thu hoạch CĐ )

2 C: 02/12 Khoa QLHC
GV nộp kết quả thi  
BẾ GIẢNG (trao chứng chỉ)   TB sau Lãnh đạo Trường,
Phòng ĐT

 

Ghi chú:

– Thời gian học:  Sáng ( S): 7h30’; Chiều (C): 13h30’   (N: Cả ngày)

                                                                                              

Nơi nhận:

– Lãnh đạo trường;

– Trưởng các đơn vị (để thực hiện);

– Lưu: VT, Đào tạo.

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Phan Minh Phụng