Lịch thi lớp TC – SCF 02

Lịch thi lớp TC – SCF 02

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 
Chú ý: Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút;

Khi đi thi mang theo chứng minh thư và thẻ học viên

STT Thời gian Thời lượng Học phần
Buổi sáng – Ngày 15.11.2015 (Chủ Nhật)
1 7h30 – 8h30 60 phút Giáo dục học nghề nghiệp
2 8h40 – 9h40 60 phút Tổ chức và quản lý quá trình dạy học
3 9h50 – 11h20 90 phút Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Buổi chiều – Ngày 15.11.2015 (Chủ Nhật)
4 13h30-14h30 60 phút Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp
5 14h20 – 15h20 90 phút  Giao tiếp và ứng xử sư phạm
6 15h30 – 16h30 60 phút Phương pháp và Kỹ  năng dạy học