Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính

Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên và Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02 tháng 06 năm 2022.

 

XEM => LỊCH KHAI GIẢNG

 

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

 

Nhằm đáp ứng kịp thời việc chuẩn hóa ngạch, bậc, chức danh và nhu cầu nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng về quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị.

I. Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên

1. Mục đích:

–  Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.

– Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

– Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.

2. Nội dung học:

Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (phụ lục kèm theo).

Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

3. Đối tượng tham gia khóa học:

 • Cán  bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương trong các cơ quan, đơn vị chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên;
 • Công chức ngạch cán sự và tương đương có chứng chỉ hoàn thành chương  trình bồi dưỡng ngạch cán sự và chuẩn bị thi ngạch chuyên viên;
 • Người thực hiện chế độ tập sự công chức loại C, tập sự viên chức hạng 3 chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên;
 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

4. Địa điểm tổ chức khóa học:

Tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và các tỉnh có nhu cầu.

5. Học phí: 1.800.000 đ

6. Thời gian đào tạo: 160 tiết

7. Văn bằng chứng chỉ:

Theo đúng quy định ban hành.

 

 

II. Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính

1. Mục đích:

–  Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

– Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

– Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

2. Nội dung học:

Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ (phụ lục kèm theo).

3. Đối tượng tham gia khóa học:

 • Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.
 • Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

4. Mục tiêu bồi dưỡng:

 • Củng cố, cập nhật kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Tổ quốc, Nhân dân.
 • Bổ sung và nâng cao cho học viên những kiến thức về nhà nước và pháp luật, quản lý nhà nước.b) Củng cố, phát triển cho học viên một số kỹ năng để thực hiện có hiệu hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 • Góp phần nâng cao phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chủ động, sáng tạo của học viên trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

5. Hình thức học: Trực tuyến

6. Học phí: 2.800.000 đ

7. Thời gian đào tạo: 240 tiết

8. Văn bằng chứng chỉ: Theo đúng quy định ban hành.

II. Lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng

1. Nội dung học:

Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ (phụ lục kèm theo).

2. Đối tượng tham gia khóa học:

 • . Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.
 •  Công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.
 •  Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

3. Mục tiêu bồi dưỡng:

 • Trang bị, cập nhật, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị cấp phòng (sau đây gọi chung là cấp phòng), góp phần giúp lãnh đạo, quản lý cấp phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 •  Kiến thức: Trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức về lãnh đạo, quản lý nhằm giúp lãnh đạo, quản lý cấp phòng xử lý có hiệu quả những vấn đề thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 • Kỹ năng: Rèn luyện những kỹ năng cần thiết để thực hiện có hiệu quả vai trò của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong lĩnh vực phụ trách và quản lý nội bộ cấp phòng.
 • Thái độ, hành vi: Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý cấp phòng, qua đó huy động sức mạnh của công chức, viên chức dưới quyền; tăng cường, phối hợp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Hình thức học: Trực tuyến

5. Học phí: 1.800.000 đ

6. Thời gian đào tạo: 80 tiết

7. Văn bằng chứng chỉ: Theo đúng quy định ban hành.

 

PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ

KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

Thời gian bồi dưỡng:

STT

Hoạt động

Số tiết

1

Lý thuyết

64

2

Thảo luận

64

3

Báo cáo thực tế, kinh nghiệm

16

4

Đi thực tế

12

5

Kiểm tra (02 bài trắc nghiệm)

04

Tổng cộng

160

Cấu trúc chương trình:

Stt

Nội dung chuyên đề

Lý thuyết

Thảo luận

Tổng số tiết

Phần I: Kiến thức chung (08 tiết/01 chuyên đề)

1

Chuyên đề 1: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị

04

04

08

2

Chuyên đề 2: Tổng quan về hành chính nhà nước

04

04

08

3

Chuyên đề 3: Công vụ, công chức

04

04

08

4

Chuyên đề 4: Đạo đức công vụ

04

04

08

5

Chuyên đề 5: Thủ tục hành chính

04

04

08

6

Chuyên đề 6: Tổng quan về quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan nhà nước

04

04

08

7

Chuyên đề 7: Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

04

04

08

8

Chuyên đề báo cáo lần 1 (tùy theo lớp học, chọn 02 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng; 04 tiết/01 chuyên đề báo cáo

08

9

Kiểm tra (lần 1, trắc nghiệm, 02 tiết)

02

Phần II: Kỹ năng (08 tiết/01 chuyên đề)

1

Chuyên đề 1: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

04

04

08

2

Chuyên đề 2: Kỹ năng phân tích, giải quyết tình huống trong hành chính nhà nước

04

04

08

3

Chuyên đề 3: Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước

04

04

08

4

Chuyên đề 4: Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ

04

04

08

5

Chuyên đề 5: Kỹ năng giao tiếp hành chính

04

04

08

6

Chuyên đề 6: Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ

04

04

08

7

Chuyên đề 7: Kỹ năng làm việc nhóm

04

04

08

8

Chuyên đề 8: Kỹ năng quản lý thời gian

04

04

08

9

Chuyên đề 9: Kỹ năng làm việc trong môi trường số

04

04

08

10

Chuyên đề báo cáo lần 2 (tùy theo lớp học, chọn 02 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng; 04 tiết/01 chuyên đề báo cáo

08

Phần III: Đi thực tế, kiểm tra lần 2

1

Đi thực tế (không bao gồm thời gian đi, về)

12

2

Kiểm tra (lần 2, trắc nghiệm, 2 tiết)

02

Tổng

160


PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ

KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Thời gian bồi dưỡng:

STT

Hoạt động

Số tiết

1

Lý thuyết

80

2

Thảo luận

112

3

Chuyên đề báo cáo

24

4

Kiểm tra (2 lần)

04

5

Đi thực tế (không bao gồm thời gian đi, về)

12

6

Viết tiểu luận

08

Tổng số

240

Cấu trúc chương trình:

STT

Nội dung chuyên đề

 thuyết

Thảo luận

Tổng số tiết

Phần 1. Kiến thức chung (08 tiết/01 chuyên đề)

1

Chuyên đề 1: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

04

04

08

2

Chuyên đề 2: Pháp luật trong hành chính nhà nước

04

04

08

3

Chuyên đề 3: Quản lý công trong xu thế phát triển

04

04

08

4

Chuyên đề 4: Tổng quan về chính sách công

04

04

08

5

Chuyên đề 5: Tổng quan về phát triển bền vững

04

04

08

6

Chuyên đề 6: Quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

04

04

08

7

Chuyên đề 7: Quản lý nhà nước về các lĩnh vực xã hội

04

04

08

8

Chuyên đề 8: Quản lý nhà nước về cung ứng dịch vụ công

04

04

08

9

Chuyên đề 9: Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công

04

04

08

10

Chuyên đề 10: Quyết định hành chính nhà nước

04

04

08

11

Chuyên đề 11: Chính phủ điện tử và chính phủ số

04

04

08

12

Chuyên đề 12: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quản lý nhà nước

04

04

08

13

Chuyên đề báo cáo lần 1 (tùy theo lớp học, chọn 03 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng; 04 tiết/01 chuyên đề báo cáo

12

12

14

Kiểm tra lần 1 (trắc nghiệm)

02

Phần 2. Kỹ năng (12 tiết/01 chuyên đề)

1

Chuyên đề 1: Kỹ năng phân tích công việc

04

08

12

2

Chuyên đề 2: Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch công việc

04

08

12

3

Chuyên đề 3: Kỹ năng phối hợp và thuyết phục trong hoạt động công vụ

04

08

12

4

Chuyên đề 4: Kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa

04

08

12

5

Chuyên đề 5: Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

04

08

12

6

Chuyên đề 6: Kỹ năng theo dõi, kiểm tra ngành, lĩnh vực quản lý

04

08

12

7

Chuyên đề 7: Kỹ năng quản lý thông tin và bảo đảm an toàn thông tin trong quản lý nhà nước

04

08

12

8

Chuyên đề 8: Kỹ năng xây dựng báo cáo tổng hợp

04

08

12

9

Chuyên đề báo cáo lần 2 (tùy theo lớp học, chọn 03 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng; 04 tiết/01 chuyên đề báo cáo

16

16

10

Kiểm tra lần 2 (trắc nghiệm)

02

Phần 3. Đi thực tế, viết tiểu luận

1

Đi thực tế (không bao gồm thời gian đi, về)

12

2

Viết tiểu luận

08

Tổng:

240

 

PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ

KHÓA BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

Thời gian bồi dưỡng:

TT

Hoạt động

Số tiết

1

Kiến thức chung

32

2

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

32

3

Báo cáo

08

4

Đi thực tế

06

5

Kiểm tra (trắc nghiệm)

02

Tổng số

80

Cấu trúc chương trình:

Stt

Nội dung chuyên đề

Lý thuyết

Thảo luận

Tổng số tiết

Phần I: Kiến thức chung (08 tiết/01 chuyên đề)

1

Chuyên đề 1: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp phòng

04

04

08

2

Chuyên đề 2: Văn hóa lãnh đạo, quản lý

04

04

08

3

Chuyên đề báo cáo thực tế (tùy theo lớp học, chọn 01 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng

04

Phần II: Kỹ năng (08 tiết/01 chuyên đề)

1

Chuyên đề 1: Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng

04

04

08

2

Chuyên đề 2: Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của cấp phòng

04

04

08

3

Chuyên đề 3: Kỹ năng phân công, kiểm tra, giám sát công việc

04

04

08

4

Chuyên đề 4: Kỹ năng áp dụng pháp luật

04

04

08

5

Chuyên đề 5: Kỹ năng tổ chức, điều hành họp

04

04

08

6

Chuyên đề 6: Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ

04

04

08

7

Chuyên đề báo cáo kinh nghiệm (tùy theo lớp học, chọn 01 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng

04

Phần III: Đi thực tế, kiểm tra

1

Đi thực tế

06

06

2

Kiểm tra (trắc nghiệm): 01 bài

02

 

Tổng

 

 

80

 

[google_referrer_checker]

Bình luận bài viết

Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
 • Người nhận : Cô Hảo
 • Điện thoại : 09 7878 4589
 • VP tuyển sinh tại Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà SHG Building, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
bg_image

Ngân hàng MB BANK

 • Số tài khoản : 09 7878 4589
 • Chủ tài khoản : PHAN THỊ BÍCH HẢO
 • Chi nhánh : HOÀI ĐỨC
bg_image
Vui lòng quét mã QR để thanh toán

 1. Đỗ Trung Huyền nói:

  Cho mình hỏi thêm mình đang giữ ngạch chuyên viên 6 năm, đang theo học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên mình hỏi thêm đk học QLNN ngạch chuyên viên chính đối tượng tự tham gia học thì cần điều kiện gì vì mình chưa đủ Đk 9 năm giữ ngạch chuyên viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *