Chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp, Hành chính sự nghiệp

Trolltunga, Norway
×

Hãy gọi ngay cho Trung tâm nếu bạn ngại đăng ký .

Sinh ViênNgười đi làm

Chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp, Hành chính sự nghiệp. Thời gian đào tạo 1.5 tháng. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Tài Chính.

Kế toán trưởng

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trung tâm liên kết với trường Đại học Thương Mại, Học viện tài chính thông báo mở lớp “Bồi dưỡng Kế toán trưởng”, với nội dung cụ thể như sau:

1. HỌC PHÍ: 2.500.000đ/hviên (bao gồm tài liệu học tập và lệ phí học, lệ phí cấp chứng chỉ)

XEM => LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

2. CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC: Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng Kế toán trưởng”, do hiệu trưởng trường Đại học Thương Mại ký. Phôi chứng chỉ “Bồi dưỡng Kế toán trưởng” và Mã số đơn vị đào tạo, bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp và quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước, có giá trị trên toàn quốc.

3. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

– Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.

– Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân.

4. ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÓA HỌC

* Người Việt Nam tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

– Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

– Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

c. Học viên tham gia khoá học phải nộp đơn xin học có xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác và bản photocoppy có công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

* Người nước ngoài có Chứng chỉ chuyên gia kế toán, Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học của các tổ chức nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận được tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng do đơn vị được Bộ Tài chính chấp thuận được tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho người nước ngoài.

5.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG:

A – KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước16 giờ
+ Chuyên đề 2Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN16 giờ
+ Chuyên đề 3Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước08 giờ
+ Chuyên đề 4Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN20 giờ
+ Ôn tập và thi Phần I08 giờ

Cộng Phần I

68 giờ

 II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

+ Chuyên đề 5Pháp luật về kế toántổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng24 giờ
+ Chuyên đề 6Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc16 giờ
+ Chuyên đề 7Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN24 giờ
+ Chuyên đề 8Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp24 giờ
+ Chuyên đề 9Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN 

16 giờ

+ Chuyên đề 10Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp12 giờ
+ Ôn tập và thi Phần II08 giờ
Cộng Phần II124 giờ
Tổng cộng192 giờ

B – KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP.

 I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp24 giờ
+ Chuyên đề 2Quản lý tài chính doanh nghiệp20 giờ
+ Chuyên đề 3Pháp luật về thuế24 giờ
+ Chuyên đề 4Thẩm định dự án đầu tư12 giờ
+ Chuyên đề 5Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính16 giờ
+ Ôn tập và thi Phần I08 giờ

Cộng Phần I

104 giờ

II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

+ Chuyên đề 6Pháp luật về kế toán16 giờ
+ Chuyên đề 7Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp16 giờ
+ Chuyên đề 8Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù)40 giờ
+ Chuyên đề 9Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp36 giờ
+ Chuyên đề 10Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp40 giờ
+ Chuyên đề 11Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp28  giờ
+ Ôn tập và thi Phần II08 giờ
 Cộng Phần II184 giờ
 Tổng cộng288 giờ

6. THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

  • Thời gian toàn khoá: 6 tuần (kể cả thời gian thi, kiểm tra)
  • Kết thúc mỗi phần trong chương trình học phải tổ chức thi hết học phần trong thời gian tối thiểu là 120 phút.
  • Điểm kiểm tra chuyên đề hoặc thi hết học phần được chấm theo thang điểm 10 bậc. Bài kiểm tra, thi dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu.
  • Chỉ những học viên bảo đảm tối thiểu 80% thời gian học tại lớp quy định cho mỗi chuyên đề mới được dự kiểm tra phần chuyên đề đó. Chỉ những học viên đạt mỗi bài kiểm tra chuyên đề hoặc thi hết cả hai học phần từ 5 điểm trở lên mới đạt yêu cầu khoá học.
  • Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, căn cứ vào kết quả điểm bình quân của 2 phần hoặc điểm của 2 bài thi hết học phần (thi lần đầu) để đánh giá theo bốn loại:

– Loại giỏi: Điểm hai bài thi hết học phần hoặc 2 điểm bình quân đều đạt từ 9 đến 10;

– Loại khá: Điểm hai bài thi hết học phần hoặc 2 điểm bình quân có một điểm 7 và một từ 7 điểm trở lên;

– Loại đạt yêu cầu: Điểm hai bài thi hết học phần hoặc 2 điểm bình quân có một điểm 5 và một từ 5 điểm trở lên;

– Loại không đạt yêu cầu: Có ít nhất một bài thi hết học phần hoặc 1 bài kiểm tra chuyên đề dưới 5 điểm.

  • Học viên có quyền dự kiểm tra lại chuyên đề hoặc thi lại một trong hai bài thi hết học phần không đạt yêu cầu nhưng chỉ được dự thi lại một lần. Việc tổ chức kiểm tra, thi lại cho những học viên không đạt yêu cầu được thực hiện vào cuối khoá học.

NHẬN ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (1) Đánh giá