Chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp, Hành chính sự nghiệp

Kết thúc khóa học, học viên được cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp, Hành chính sự nghiệp theo đúng quy định của Bộ Tài Chính ban hành. Thời gian đào tạo 02 tháng.

Kế toán trưởng

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trung tâm liên kết với trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội thông báo mở lớp “Bồi dưỡng Chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp, Hành chính sự nghiệp”,  theo thông tư 199/BTC và thông tư 163/BTC-BNV có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, với nội dung cụ thể như sau:

1. HỌC PHÍ:

Lớp kế toán trưởng Doanh nghiệp: 2.500.000đ/ 01 người/ 01 khóa học (bao gồm tài liệu học tập và lệ phí học, lệ phí cấp chứng chỉ)

Lớp kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp: 2.8500.000đ/ 01 người/ 01 khóa học (bao gồm tài liệu học tập và lệ phí học, lệ phí cấp chứng chỉ)

 • Ca học: Thứ 7, chủ nhật cả ngày (Sáng từ 08h00-11h00; Chiều từ 14h00-17h00);
 • Thời gian học: 02 tháng;
 • Học viên được linh động về thời gian học cho học viên trong suốt quá trình học tập.

XEM => LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

2. CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC: Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng Kế toán trưởng”, do hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội ký. Phôi chứng chỉ “Bồi dưỡng Kế toán trưởng” và Mã số đơn vị đào tạo, bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp và quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước, có giá trị trên toàn quốc.

3. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

– Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị;

– Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân.

4. ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÓA HỌC

* Người Việt Nam tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

– Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

– Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

c. Học viên tham gia khoá học phải nộp đơn xin học có xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác và bản photocoppy có công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

* Người nước ngoài có Chứng chỉ chuyên gia kế toán, Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học của các tổ chức nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận được tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng do đơn vị được Bộ Tài chính chấp thuận được tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho người nước ngoài.

5.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG:

A – KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

 • Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước (16 giờ);
 • Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (16 giờ);
 • Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước (8 giờ);
 • Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước  (20 giờ);
 • Ôn tập và thi Phần I (8 giờ).

             => Cộng phần I: 68 giờ.

 II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

 • Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toántổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng  (24 giờ);
 • Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc  (16 giờ);
 • Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước  (24 giờ);
 • Chuyên đề 8:  Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp (24 giờ);
 • Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước  (16 giờ);
 • Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp  (12 giờ);
 • Ôn tập và thi Phần II (8 giờ).

              => Cộng phần II: 124 giờ.

Tổng cộng phần I + phần II: 192 giờ

B – KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP.

 I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

 • Chuyên đề 1:  Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp (24 giờ);
 • Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp  (20 giờ);
 • Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế (24 giờ);
 • Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư (12 giờ);
 • Chuyên đề 5:  Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính (16 giờ);
 • Ôn tập và thi Phần I (8 giờ).

                => Cộng phần I: 104 giờ.

II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

 • Chuyên đề 6:  Pháp luật về kế toán (16 giờ);
 • Chuyên đề 7:  Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp (16 giờ);
 • Chuyên đề 8:  Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù) (40 giờ);
 • Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp  (36 giờ);
 • Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp  (40 giờ);
 • Chuyên đề 11:  Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp (28 giờ);
 • Ôn tập và thi Phần II (8 giờ).

                  => Cộng phần II: 184 giờ.

Tổng cộng phần I + phần II: 288 giờ

6. THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

 • Thời gian toàn khoá: 6 tuần (kể cả thời gian thi, kiểm tra)
 • Kết thúc mỗi phần trong chương trình học phải tổ chức thi hết học phần trong thời gian tối thiểu là 120 phút.
 • Điểm kiểm tra chuyên đề hoặc thi hết học phần được chấm theo thang điểm 10 bậc. Bài kiểm tra, thi dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu.
 • Chỉ những học viên bảo đảm tối thiểu 80% thời gian học tại lớp quy định cho mỗi chuyên đề mới được dự kiểm tra phần chuyên đề đó. Chỉ những học viên đạt mỗi bài kiểm tra chuyên đề hoặc thi hết cả hai học phần từ 5 điểm trở lên mới đạt yêu cầu khoá học.
 • Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, căn cứ vào kết quả điểm bình quân của 2 phần hoặc điểm của 2 bài thi hết học phần (thi lần đầu) để đánh giá theo bốn loại:

– Loại giỏi: Điểm hai bài thi hết học phần hoặc 2 điểm bình quân đều đạt từ 9 đến 10;

– Loại khá: Điểm hai bài thi hết học phần hoặc 2 điểm bình quân có một điểm 7 và một từ 7 điểm trở lên;

– Loại đạt yêu cầu: Điểm hai bài thi hết học phần hoặc 2 điểm bình quân có một điểm 5 và một từ 5 điểm trở lên;

– Loại không đạt yêu cầu: Có ít nhất một bài thi hết học phần hoặc 1 bài kiểm tra chuyên đề dưới 5 điểm.

 • Học viên có quyền dự kiểm tra lại chuyên đề hoặc thi lại một trong hai bài thi hết học phần không đạt yêu cầu nhưng chỉ được dự thi lại một lần. Việc tổ chức kiểm tra, thi lại cho những học viên không đạt yêu cầu được thực hiện vào cuối khoá học.

NHẬN ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU

Kế toán trưởng doanh nghiệp
Kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước

 

 

Mẫu chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

Mẫu chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

 

[google_referrer_checker]

Bình luận bài viết

Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
 • Người nhận : Cô Hảo
 • Điện thoại : 09 7878 4589
 • VP tuyển sinh tại Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà SHG Building, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
bg_image

Ngân hàng MB BANK

 • Số tài khoản : 09 7878 4589
 • Chủ tài khoản : PHAN THỊ BÍCH HẢO
 • Chi nhánh : HOÀI ĐỨC
bg_image
Vui lòng quét mã QR để thanh toán