Lịch thi lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên tháng 1-2019

Lịch thi lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên tháng 1-2019

TT Thời gian Thời lượng Học phần
Buổi sáng – Ngày 19.1.2019 (thứ 7)
1 7h30 – 8h30 60 phút Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo
2 8h45 – 9h45 60 phút Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam
3 10h00 – 11h00 60 phút Tâm lí học dạy học đại học
Buổi chiều – Ngày 19.1.2019 (thứ 7)
4 13h30-14h30 60 phút Tâm lí học đại cương
5 14h45 – 15h45 60 phút Nâng cao chất lượng tự học
6 16h00 – 17h00 60 phút Phương pháp NCKH
Buổi sáng – Ngày 20.01.2019 (chủ nhật)
7 7h30 – 9h00 90 phút Giáo dục học đại cương
8 9h15 – 10h45 90 phút Lí luận dạy học đại học
Buổi chiều – Ngày 20.01.2019 (chủ nhật)
9 13h30-14h30 60 phút Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
10 14h45 – 15h45 60 phút Đánh giá trong giáo dục đại học

Chú ý: Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút; Khi đi thi mang theo thẻ học viên hoặc chứng minh thư