Thông tư số 10 /2013/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10/2013/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 1. Ban hành kèm Thông tư này Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2013. Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 (ban hành kèm theo Quyết định số 1672/TH-DN ngày 28/8/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 2988/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho giáo viên Dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
– Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực;
– Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để biết, phối hợp chỉ đạo);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
– Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Website Chính phủ;
– Lưu: VT, NGCBQLGD (5 b), PC, TCCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

 

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2013/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng theo chương trình này, người học có năng lực nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu chuẩn nghiệp vụ sư phạm của người giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (sau đây viết tắt là TCCN) để thực hiện hoạt động dạy học và giáo dục theo chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Về kiến thức:

– Trình bày được các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục TCCN, vai trò, sứ mệnh và xu thế phát triển của giáo dục TCCN.

– Trình bày được các kiến thức cơ bản về tâm lí học, giáo dục học sư phạm nghề nghiệp, tổ chức và quản lí quá trình dạy học, lí luận và phương pháp dạy học TCCN.

– Phân tích được đặc điểm, bản chất hoạt động giảng dạy và học tập trong giáo dục nghề nghiệp và TCCN.

– Trình bày được các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh TCCN.

b) Về kĩ năng:

– Lập được kế hoạch giảng dạy (lí thuyết, thực hành, thực tập); xây dựng đề cương chi tiết môn học, lập được kế hoạch dạy học môn học, học phần, môđun trong chương trình đào tạo TCCN.

– Vận dụng, kết hợp được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học lý thuyết, thực hành, dạy tích hợp lí thuyết và thực hành, thực tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, phát triển năng lực tự học và tự rèn luyện năng lực nghề nghiệp của học sinh TCCN.

– Thực hiện tốt việc tổ chức và quản lí quá trình dạy học, kiểm tra đánh giá, quản lí học sinh TCCN theo quy định, nhiệm vụ và chức trách của giáo viên.

– Tổ chức được các hoạt động giáo dục qua dạy học lí thuyết, thực hành, thực tập, qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác;có khả năng tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh.

c) Về thái độ:

– Có ý thức đúng đắn về nghề nghiệp, đạo đức, tác phong sư phạm của người giáo viên TCCN.

– Có thái độ khách quan, khoa học, hợp tác trong quá trình tổ chức giảng dạy, kiểm tra đánh giá và quản lí học sinh TCCN tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan và nội quy, quy chế của nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Những giáo viên TCCN nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

2. Những người có bằng tốt nghiệp đại học có nguyện vọng trở thành giáo viên TCCN.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu

Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu:                    25 tín chỉ;

Trong đó bao gồm:

– Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu:                      21 tín chỉ;

– Khối lượng kiến thức tự chọn tối thiểu: 4 tín chỉ.

2. Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu : 21 tín chỉ

Stt

Học phần bồi dưỡng

Số tín chỉ

1Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp

4

2Giáo dục học nghề nghiệp

3

3Tổ chức và quản lí quá trình dạy học

3

4Phương pháp và kĩ năng dạy học

4

5Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2

6Giao tiếp và ứng xử sư phạm

2

7Thực tập sư phạm

3

Tổng số

21

3. Nội dung các học phần tự chọn tối thiểu: 04 tín chỉ

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

1Phát triển chương trình đào tạo TCCN

2

2Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN

2

3Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp

2

4Ứng dụng CNTT trong dạy học

2

5Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

2

6Quản lí chất lượng trong giáo dục TCCN

2

[google_referrer_checker]

Bình luận bài viết

Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
  • Người nhận : Cô Hảo
  • Điện thoại : 09 7878 4589
  • VP tuyển sinh tại Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà SHG Building, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
bg_image

Ngân hàng MB BANK

  • Số tài khoản : 09 7878 4589
  • Chủ tài khoản : PHAN THỊ BÍCH HẢO
  • Chi nhánh : HOÀI ĐỨC
bg_image
Vui lòng quét mã QR để thanh toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *